ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “В.И.П.-тел” ЕООД, гр. Пловдив, ул. Лерин 16Г, ЕИК 115780190, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин “zeolitbg.com”.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на ДОСТАВЧИКА: “В.И.П.-тел” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Лерин 16Г
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Лерин 16Г, e-mail: zeolitc.bg@gmail.com, тел: +359 878 87 21 26
Вписване в публични регистри: ЕИК 115780190
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 115780190
Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-555
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. Пловдив, кв. ”Кършияка”, ул. ”Васил Левски” № 50
тел.: 032/631778
телефон на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. „Витоша“ №18
Телефон: (02) 935 62 22
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 4. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от “zeolitbg.com” чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://zeolitbg.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на “zeolitbg.com” и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на “zeolitbg.com” в Интернет. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ се откаже от поръчка с авансово плащане по банков път или чрез онлайн плащане с карта и ако транзакцията е извършена успешно, тази сума ще бъде възтсановена от ДОСТАВЧИКА в срок от 14 дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е бил информиран за този факт.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на “zeolitbg.com” и съгласно настоящите общи условия.
Чл. 5. (1) Всички изявления, възникнали между ПОЛЗВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА, във връзка със сключването на настоящия договор, могат да се реализират чрез електронни изявления, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия
(2) Електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на “zeolitbg.com”, се извършват от лицата, посочени в данните, въведени във формата за поръчка.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ
Чл. 6. (1) За да използва “zeolitbg.com”, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ДОСТАВЧИКА, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутона „Регистрация“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес. След създаването на акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, “zeolitbg.com” има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
Чл. 7. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
Чл. 8. ПОЛЗВАТЕЛЯ се съгласява да уведоми незабавно “zeolitbg.com” за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността. “zeolitbg.com” не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на настоящия член.

V. ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 9. Поръчаната стока се доставя на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес или до офис на куриера. ПОЛЗВАТЕЛЯТ поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Чл. 10. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, сайтът се освобождава от отговорност за неизпълнената доставка.
Чл. 11. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от ПОЛЗВАТЕЛЯ при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.
Чл. 12. Всички цени на продуктите са в български лева с включен ДДС и не включват цената на доставката. Търговецът си запазва правото едностранно да променя посочените цени, като промените влизат в сила от момента на тяхното обявяване на сайта, но не касаят вече направените заявки.
Чл. 13. Доставката е напълно безплатна за цялата страна, без случаите когато общата стойност на поръчка е под 50лв. Тогава се начисляват 3.50лв. за доставка.
Чл. 14. При поръчката ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с него в срока за доставка.
Чл. 15. Посочването на неверен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва сайта със задължението за изпълнение на доставката.
Чл. 16. Поръчаната от ПОЛЗВАТЕЛЯ стока се доставя в срок от 1 до 3 работни дни на посочения от него адрес, при условие че адреса за доставката е точен и валиден. “zeolitbg.com” си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни при възникване на форсмажорни обстоятелства възпрепятстващи спазването на официално обявеният срок.
Чл. 17. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да откаже получаването на заявената от него стока при следните условия: (1) При явно несъответствие на доставената със заявената стока и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
(2) Установено, че стоката не е повредена от ПОЛЗВАТЕЛЯ и е в състоянието, в което е била доставена, без да бъде разопакована или използвана.
Чл. 18. Извън изброените случаи в Чл. 17, ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока.

VI. ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА
Чл. 19. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да върне продукта в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката съгласно чл. 55 ал.1 от ЗЗП, при условие че тя е във вида, в който е получена. Разходите по връщане на стоката са за сметка на получателя. Изключенията в това правило са регламентираните в ЗЗП. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка и формуляр за връщане. В срок от 14 дни, считано от датата, на която получим известяване за желание потребителят да се откаже от договора, се възстановяват всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка. Възстановяването на сумата се извършва само по банков път.

VII. ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ
Чл. 20. При използване на ПРОМО КОД на вече намален продукт с по-голям процент от този на кода, сайтът автоматично избира и начислява само по-голямата отстъпка от двете.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА, за което последният не се задължава да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ на “zeolitbg.com” като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения за запознаване с тях.
Чл. 22. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес https://zeolitbg.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

IX. ДРУГИ
Действащото законодателство налага определени комуникации да бъдат извършвани в писмена форма. Вие се съгласявате, че ние може да комуникираме с Вас посредством електронна поща, чрез публикуване на известия на Уебсайта или чрез писмено известие до Вас, изпратено на Вашия пощенски адрес, и приемате (без това да бъде в ущърб на Вашите установени от закона права), че такива комуникации са в съответствие с всички законови изисквания за извършване на комуникации в писмена форма. С приемането на Общите условия ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от ДОСТАВЧИКА. В случай, че не желае да получава такива съобщения, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да изпрати изричен имейл на следния адрес: zeolitc.bg@gmail.com
Чл. 23. Всички предоставени данни са защитени по смисъла на закона, те ще бъдат използвани единствено за бърза обработка на поръчката на ПОЛЗВАТЕЛЯ и навременна доставка.
Чл. 24. “zeolitbg.com” си запазва правото да променя цените на всички хранителни добавки, без да уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ предварително за това.
Чл. 25. Всички продукти в нашия онлайн магазин са изцяло хранителни добавки (хранителни вещества) и не са лекарствени средства, никога не ги използвайте с лечебна функция. “zeolitbg.com” не носи отговорност, ако ПОЛЗВАТЕЛЯ използва хранителните добавки като заместител на класическите лекарствени средства.
Чл. 26. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01 септември 2019 г.